Hållbarhet

Brandtkoncernen arbetar kontinuerligt för att bidra till ett bättre samhälle och en bättre miljö.

åkande bil i skogsmiljö

Hållbarhetsredovisning i Brandtkoncernen

Det är Koncernchefen som är ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete. Koncernledningen tar fram mål och planer för arbetet. Arbetet som sådant delegeras till respektive bolags VD. Uppföljningen av verksamheten sker med dagliga, veckovisa och månatliga rapporter där såväl ekonomiska- som kvalitets- och miljömål följs upp. Brandt koncernen är verksam inom en hårt konkurrensutsatt bransch och har många riskfaktorer att hantera. Marknadsriskerna påverkas av det allmänna konjunkturläget, ändrade lagar och förordningar både inom beskattning och miljö. Verksamheten blir allt mer komplex och kräver allt mer kompetens hos medarbetaren vilket innebär att vi måste attrahera kunnig personal. Vi har också en miljörisk då vi hanterar stora mängder drivmedel och oljor. Vi skall erbjuda ett utbud av varor och tjänster, så att kundens totala bilbehov tillgodoses. Våra produkter skall säljas med sådan kvalitet, att våra kunders behov uppfylls och deras förväntningar helst överträffas. Vi skall vara en långsiktig affärspartner vilket kräver en god ekonomisk stabilitet. De viktigaste intressenterna i Brandtkoncernens verksamhet är medarbetare, kunder, generalagenter och leverantörer. Det är också de som har störst inflytande över och/eller påverkas mest av Brandtkoncernens verksamhet och hållbarhetsarbete. Brandtkoncernens hållbarhetsarbete följs upp genom leverantörsbedömningar och interna avvikelsehanteringar. Vi arbetar också med ISO 9001-2015, ISO 14001:2015 och ISO 17020:2012. De delar av koncernen som inte är certifierade arbetar enligt samma rutiner och ledningssystem. Av våra 23 anläggningar arbetar 17 av dem med någon form av ISO-certifiering. Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen.

Miljö

Vår sträva när att ha en låg negativ miljöpåverkan och främja en god miljö. Vi har anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken för vår drivmedels- och tvättanläggningar

Vi ställer krav på våra leverantörer och samarbetspartner att de också skall verka för en god miljö.

Vi arbetarlöpande med inventeringar av miljörisker för att åtgärda dessa så snart det är möjligt.

Vi har genomfört energikartläggningar på våra anläggningar och arbetar med att minska energiförbrukningen kontinuerligt. Vi har investerat och kommer att investera i åtgärder rörande värme, ventilation och belysning för att minska energiförbrukningen.

Vi renar allt spillvatten från våra tvättanläggningar för att minska utsläpp av oljor och tungmetaller. Vi har nyligen investerat i nya moderna oljeavskiljare på tre anläggningar för att minska påverkan på miljön.

Vi sorterar och sänder vårt överskottsmaterial till återvinning. Vi samarbetar med lokala entreprenörer för våravfallshantering för att få så korta transportsträckor som möjligt.

Vi använder oss av videokonferenser för att minska resandet för våra medarbetare och därmed utsläpp från transporter.

 

Personal och sociala förhållanden

För företagets skall fortsatt vara framgångsrikt och kunna arbeta hållbart är det viktigt att vi attraherar kompetent och motiverad personal. För att kunna göra detta arbetar vi med följande:

Vi jobbar med systematiskt personalarbete för att kunna agera som en ansvarsfull och trygg arbetsgivare.

Vi genomför kontinuerliga medarbetarsamtal för att utveckla våra medarbetare och säkerställa kompetensutvecklingen.

Vi genomför medarbetarundersökningar där vi tar tempen på koncernen och vi fick ett resultat på 4.3 på en 5-gradig skala senast.

Vi har under 2017 genomfört ledarskapsutbildningen inom konceptet ”kulturresan” för samtliga ledare inom Bröderna Brandt Personbilar.

Vi har tecknat sjukvårdsförsäkring för samtliga anställda. Vilket innebär vinst för både företaget och den anställde då sjukskrivningsperioderna blir kortare.

Vi samarbetar med svenska motortekniska gymnasieskolor och erbjuder studenter praktik- och lärlingsplatser.

Vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete som följs upp genom skyddsronder och skyddskommitté möten. *Vi utbildarkontinuerligt vår personal för att kunna möta framtida krav.

För att stimulera vår personal att tänka på företagets välbefinnande vad gäller både intäkter och kostnader så har vi ett vinstdelningssystem. Respekten för mänskliga rättigheter och motverkan mot korruption

Alla anställda ska vara uppmärksamma på och informera närmaste chef om man misstänker att en medarbetare har någon typ av problem, det kan vara alkohol, droger, spelmissbruk, utbrändhet, vuxen mobbing mm. Vi skall alltid ta tag i problemen så tidigt som möjligt.

Vi tolererar inte korruption eller mutor.

Vi tar ansvar för integration av människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden

Vi ger bidrag och gåvor till affärspartner, kunder eller andra externa partner endast inom de ramar som lagen och våra interna regler tillåter.

Vi kontrollerar noga identiteten hos kunder och andra externa parter vi vill göra affärer med. Betalningar till oss kan inte ske med kontanter utan enbart via registrerade betalningsflöden som är transparenta.

Vi arbetar fortsatt framåt för att utveckla företaget positivt och framgångsrikt i en hållbar inriktning.

Brandt

Välkommen till Brandtland!

© 2024 Brandt Bil. All rights reserved.

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Hej! Du använder en äldre webbläsare som vi inte stödjer och viss funktionalitet på webbplatsen kanske inte fungerar. Uppdatera din webbläsare för att kunna använda vår webbplats.